Українска Націонал – Трудова Партія

Статут

Статут

Громадського Об’єднання
„УНТП”
Затверджено Загальними Зборами
від 26 листопада 2006 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадське Об’єднання „УНТП” (далі за текстом – Об’єднання) є добровільною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі добровільності та спільності інтересів з метою виконання статутних завдань.
1.2. Об’єднання має відокремлене майно, бланки, печатки, штампи, власну символіку, зразки яких затверджуються Вищою Радою.
1.4. Назва Громадського Об’єднання: “УНТП”.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
Метою діяльності є:
2.1. Сприяння самореалізації політичного, організаційного, спортивного, творчого потенціалу членів Об’єднання;
2.2. Сприяння створенню в Україні політичної партії, яка здійснюватиме свою діяльність керуючись фундаментальними основами українського національного соціалізму;
2.3. Пропаганда ідеології українського націоналізму, а також ідеї поступової побудови дійсного соціально-спрямованого суспільства;
2.4. Активна участь у формуванні нового покоління національно-політичних лідерів.
Об’єднання ставить перед собою такі завдання:
1) Сприяння зростанню національно-патріотичної свідомості в української молоді та осіб старшого віку;
2) Підвищення соціальної і політичної активності українського народу;
3) Сприяння захисту прав та інтересів української нації;
4) Пропаганда здорового способу життя.
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ
Для досягнення вищезазначеної мети та виконання поставлених завдань Об’єднання:

 • вільно розповсюджує інформацію стосовно власної діяльності;
 • організовує лекції, семінари, конференції;
 • проводе зібрання, мітинги, демонстрації, ходи та пікетування;
 • здійснює іншу діяльність у відповідності до вказаної мети.

4. ЧЛЕНСТВО
4.1. Членство в Об’єднанні є добровільним та індивідуальним;
4.2. Членами Об’єднання можуть бути громадяни, які досягли 16-ти років, підтримують Програму та Статут Об’єднання, приймають участь в діяльності організації та один раз на місяць сплачують членські внески;
4.3. Порядок прийому нових членів до Об’єднання наступний:

 • кандидат подає особисту заяву та анкету до керівних органів Об’єднання, сплачує вступний внесок. Форма заяви, анкети, а також розмір вступних внесків затверджується Вищою Радою Об’єднання;
 • Об’єднання зобов’язане у місячний строк розглянути заяву кандидата, вивчити його анкету та прийняти відповідне рішення;
 • Відмова у прийомі до Об’єднання є остаточною.
 • Під час прийому до Об’єднання, з метою перевірки загальної готовності та відповідності (щодо виконання Статутних положень та покладених обов’язків) кандидата, встановлюється трьохмісячний строк на його випробування.
 • Якщо протягом строку на випробування встановлено невідповідність кандидата, Об’єднання відмовляє у прийомі.
 • Остаточний прийом кандидата (після спливу строку на випробування) відбувається разом з врученням членського білета або членської книжки. Вступивши до Об’єднання, новий член надає урочисте зобов’язання, форма якого затверджується Вищою Радою Об’єднання. Надання урочистого зобов’язання відбувається на загальному зібранні членів Об’єднання.

4.4. Припинення членства в Об’єднанні відбувається у разі:

 • Добровільного виходу з Об’єднання;
 • Виключення з Об’єднання;
 • Смерті члена Об’єднання

4.5. Виключення з Об’єднання як найвища міра покарання, застосовується в наступних випадках:

 • Вчинення дій, які зачіплюють поняття честі та гідності (якщо про такі дії стало відомо після прийому в Об’єднання);
 • Вчинення дій, які суперечать меті та завданням Об’єднання;
 • Вчинення будь-яких дій (умисно або з необережності), що нанесли матеріальну або моральну шкоду Об’єднанню;
 • Уникнення (на протязі 3-х місяців) від сплати членських внесків;
 • Уникнення від роботи в Об’єднанні;
 • Уникнення від роботи у відповідному органі Об’єднання (стосується членів Об’єднання, обраних на відповідну посаду).

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ
5.1. Член Об’єднання має право:

 • Виносити на розгляд Загальних Зборів пропозиції стосовно дій, спрямованих на виконання статутних цілей;
 • Обирати та бути обраним до всіх виборних органів Об’єднання;
 • Висувати кандидатів до виборних органів Об’єднання;
 • Робити рекомендації стосовно вступу в Об’єднання нових кандидатів;
 • Вносити пропозиції стосовно застосування покарання або виключення з Об’єднання членів, які порушують вимоги цього Статуту;
 • Отримувати інформацію стосовно витрачання членських внесків Об’єднання;
 • В разі потреби, отримувати всебічну (на скільки це можливо) допомогу від Об’єднання;
 • На власний розсуд та вільно вийти з Об’єднання;
 • Оскаржити рішення відповідних органів Об’єднання стосовно застосування до нього тих чи інших (передбачених цим Статутом) форм покарання. Оскарження вчиняється шляхом подання скарги до вищого органу Об’єднання.

5.2. Член Об’єднання зобов’язаний:

 • Без будь-яких заперечень та безумовно виконувати усі рішення керівних органів Об’єднання;
 • Своєчасно сплачувати членські внески (розмір внесків встановлюється Вищою Радою Об’єднання);
 • Брати активну участь у роботі Об’єднання, згідно головних напрямів його діяльності;
 • Знати та виконувати Статут Об’єднання;
 • Виконувати рішення виборних органів Об’єднання.

5.3. У своїй щоденній діяльності член Об’єднання повинен керуватися наступними принципами:

 • Будь непохитним у свої вірі в організацію. Будь непохитним у свої вірі в товаришів. Будь непохитним у свої вірі в самого себе.
 • Будь дисциплінованим. Без заперечень та безумовно виконуй накази свого безпосереднього керівника та рішення органів нашого Об’єднання.
 • Будь незламним у боротьбі.
 • Твоя вірність – твоя честь. Честь понад усе.
 • Будь справжнім та вірним товаришем.
 • Завжди працюй над собою.
 • Не витрачай часу на пусту балаканину. Дій.
 • Будь сміливим та впевненим у собі.
 • Будь гордим, але не пихатим.
 • Будь самовідданим та вірним товаришем.

5.4. Члени Об’єднання можуть сповідувати будь-яку традиційну відносно українського народу релігію або залишатися атеїстами, при цьому релігійна пропаганда чи будь-які релігійні суперечки в межах Об’єднання суворо забороняються.

6. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ
6.1. За порушення Статутних положень до члена Об’єднання можуть бути застосовані заходи громадського впливу у вигляді попередження або догани;
6.2. Заходи громадського впливу застосовуються рішенням одного з виборних органів Об’єднання;
6.3. Рішення про попередження або догану може бути оскарженим до вищого виборного органу Об’єднання;
6.4. Питання про виключення члена Об’єднання підіймається:

 • При повторному порушенні статутних положень;
 • У разі відвертої дискредитації Об’єднання

6.5. Питання про виключення члена Об’єднання приймається та затверджується Вищою Радою.

7. СТРУКТУРА, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
7.1. Об’єднання стоїть на базовому принципі, обумовленому чіткою ієрархічною структурою вертикального підпорядкування;
7.2. Найменшою структурною одиницею Об’єднання є Відділення. Відділення повинно складатися не менш, як з трьох та не більш, ніж з десяти членів.
7.3. Структурно, відділення складається з Керівника та членів відділення;
7.4. Керівник відділення обирається строком на 1 рік шляхом прямих виборів членами відділення.
7.5. Керівник відділення зобов’язаний:

 • Виконувати накази Вищої Ради Об’єднання;
 • Підтримувати у своєму відділені атмосферу товариства та єдності;
 • Виконувати усі рішення вищих інстанцій;
 • Мати відомості про усіх членів відділення;
 • Мати точну інформацію про графік та місце перебування членів відділення;
 • Мати точну інформацію про фізичний та психологічний стан членів свого відділення;
 • Доповідати по інстанціям про всі випадки неможливість (членами свого відділення) брати участь в роботі Об’єднання;
 • Оперативно доводити до відома членів відділення рішення усіх органів Об’єднання. Міру оперативності встановлює його безпосередній керівник;
 • Зустрічатися з членами відділення не рідше, ніж один раз на тиждень для обговорення поточних завдань, поставлених перед Об’єднанням;
 • Доводити до відома безпосереднього керівництва усі потреби членів відділення, їх пропозиції щодо покращення роботи Об’єднання, а також будь-яку інформацію, яка розцінюється Керівником, як важлива для діяльності Об’єднання;
 • Збирати членські внески з членів відділення та передавати їх до вищих органів.

7.6. Члени відділення зобов’язані без будь-яких заперечень та безумовно виконувати розпорядження Керівника відділення;
7.7. Члени відділення мають право вносити до Вищої Ради Об’єднання пропозиції щодо проведення дострокових перевиборів Керівника відділення у разі явної неспроможності останнього виконувати свої обов’язки.
7.8. Вищим органом управління Об’єднання є Загальні Збори;
7.9. Загальні Збори:

 • приймають Статут організації, вносять до нього зміни і доповнення;
 • затверджують символіку та Програму Об’єднання;
 • заслуховують та затверджують звіти попередньої Вищої Ради Об’єднання;
 • затверджують звіти ревізійної комісії;
 • обирають склад Вищої Ради та ревізійної комісії Об’єднання;
 • зі складу обраної Вищої Ради обирають та затверджують Секретаря Вищої Ради Об’єднання;
 • приймають рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Вищої Ради Об’єднання;
 • вирішують питання щодо реорганізації, ліквідації, державної реєстрації Об’єднання;
 • вирішують будь-які питання, які виникають під час діяльності Об’єднання.

7.10. Роботою Загальних Зборів керує уповноважений представник Вищої Ради Об’єднання;
7.11. Загальні Збори скликаються не менш як два рази на рік і мають право приймати рішення при участі не менш як 50% своїх членів;
7.12. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів, відкритим голосуванням. Для прийняття рішення про виключення члена Об’єднання, про внесення змін та доповнень до Статуту, ліквідацію, реорганізацію Об’єднання, а також про вибори виконавчого органу (Вищої Ради Об’єднання) повинна бути кваліфікована більшість голосів (2/3 голосів від кворуму). Рішення Загальних Зборів оформляються у книзі протоколів;
7.13. Вища Рада Об’єднання організує скликання Згальних Зборів, готує питання порядку денного, контролює виконання прийнятих рішень;
7.14. В період між Загальними Зборами керівництво Об’єднанням здійснює Вища Рада, яка є виконавчо-представницьким органом Об’єднання. Вища Рада обирається на 3 роки у складі 5 членів. Загальні Збори обирають (зі складу вже обраної Вищої Ради) та затверджують Секретаря Вищої Ради Об’єднання терміном на 3 роки. Секретар очолює і діє від імені Вищої Ради Об’єднання та одночасно є адміністративним керівником;
7.15. Відкликання члена Вищої Ради Об’єднання може мати місце у разі грубого чи неодноразового порушення ним Статуту та рішень Загальних Зборів
7.16. Структура Вищої Ради:

 • Уповноважений з організаційних питань (відповідальний за скликання Загальних Зборів; координує та керує роботою Керівників відділень стосовно будь-яких питань щодо підготовки та проведення заходів, пов’язаних з діяльністю Об’єднання);
 • Уповноважений з питань агітації та пропаганди (виготовлення агітаційних та пропагандистських матеріалів; підготовка сценаріїв усіх публічних заходів Місцевого осередку; щодо усіх вищезазначених питань Уповноважений з питань агітації та пропаганди, має право надавати розпорядження Керівникам відділень);
 • Уповноважений з питань ідеології (здійснює контроль за відповідністю усіх публічних заяв членів Об’єднання, а також усіх агітаційних та пропагандистських матеріалів ідеологічним засадам Об’єднання; має право вимагати від Керівників відділень проведень зборів відділення з метою роз’яснення тих чи інших положень – ідеологічних засад Об’єднання; має право накладати заборону на публічні висловлення членів Об’єднання, які не входять до складу Вищої Ради; щодо усіх вищезазначених питань Уповноважений з питань ідеології, має право надавати розпорядження Керівникам відділень);
 • Уповноважений з питань безпеки (до компетенції відносяться усі питання щодо забезпечення захисту Об’єднання та його членів при виконанні ними Статутних завдань; Уповноважений з питань безпеки забезпечує прийом та розстановку нових членів; разом з Керівниками відділень проводить роз’яснювальні та адаптаційні заходи щодо нових членів Об’єднання; відповідно до умов цього Статуту організовує своєчасне оформлення прийому та виключення членів Об’єднання; здійснює облік особового складу; відповідальний за ведення документації по кадрам; разом з Керівниками відділень контролює виконання відповідних положень Статуту та стан внутрішньої дисципліни у осередку; щодо усіх вищезазначених питань Уповноважений з питань безпеки, має право надавати розпорядження Керівникам відділень);
 • Уповноважений з фінансових питань (організовує розподіл коштів (на нужди Об’єднання); проводить контроль та прийом членських внесків від Керівників відділень, для чого Уповноважений з фінансових питань готує відомість зданих внесків для кожного відділення. Усі відомості здаються Керівниками відділень разом з членськими внесками; Уповноважений з фінансових питань щомісячно готує відомість про грошовий прихід та витрати коштів, матеріальних засобів та передає її до Контрольно-ревізійної Комісії Об’єднання та вищестоящому органу).

7.17. Функції Вищої Ради Об’єднання:

 • Здійснює керівництво Об’єднанням в період між Загальними Зборами;
 • Визначає основні напрями діяльності Об’єднання;
 • Затверджує розмір вступних та щомісячних членських внесків, порядок та строки їх уплати;
 • Здійснює контроль діяльності усього Об’єднання;
 • Вирішує питання господарської та фінансової діяльності Об’єднання;
 • Звітує перед Загальними Зборами;
 • Приймає рішення щодо створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи.

7.18. Рішення (накази), прийняті Вищою Радою підписуються її Секретарем та оформляються у книзі наказів;
7.19. Секретар Вищої Ради Об’єднання має право: представляти без доручення Об’єднання у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами влади і управління, в судах; готувати внутрішні акти Об’єднання; відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках і вести операції за рахунками; укладати від імені Об’єднання будь-які господарські та інші угоди; вчиняти інші адміністративні дії, спрямовані на реалізацію статутних положень, рішень Загальних Зборів та Вищої Ради Об’єднання. Окремі свої повноваження Секретар має право передавати будь-якому з членів Вищої Ради.
7.20. З метою контролю фінансово-господарської діяльності Об’єднання створюється Контрольно-ревізійна Комісія у складі 3 осіб, яка обирається (строком на 3 роки) Загальними Зборами Об’єднання. Члени Вищої Ради не можуть бути членами Контрольно-ревізійної Комісії. Контрольно-ревізійна Комісія підзвітна Загальним Зборам Об’єднання. Контрольно-ревізійну Комісію очолює її Секретар. Контрольно-ревізійна Комісія діє на основі Положення “Про Контрольно-ревізійну Комісію”, затвердженого Загальними Зборами Об’єднання.

8. МАЙНО ТА КОШТИ ОБ’ЄДНАННЯ
8.1. Об’єднання може мати у власності кошти та майно, які спрямовуються на створення матеріальної бази та втілення в життя його Статутних та Програмних завдань.
8.2. Усі кошти Об’єднання формуються у встановленому порядку за рахунок:

 • членських внесків;
 • добровільних пожертв громадян, юридичних осіб та організацій;
 • інших коштів.

8.3. У власності Об’єднання може бути рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення Статутної діяльності, передане організації державою, набуте від членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, або придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах.
8.4. Об’єднання виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та пов`язані з ними немайнові права.
8.5. Об’єднання веде бухгалтерський облік і проводить звітність.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ.
9.1. Внесення змін та доповнень в Статут здійснюють Загальні Збори;